GENERELT
Når du opretter dit medlemskab hos os, accepterer du vores medlemsbetingelser, Husets Regler,  Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

VARIGHED AF MEDLEMSKAB
Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.  

MEDLEMSKAB
Ved oprettelse af medlemskab, skal du oplyse dit navn, din e-mail og dine kortoplysninger. Det er dit ansvar, at vi til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem.

MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE 
Medlemskortet er personligt og misbrug medfører et gebyr jf. vores  prisliste samt bortvisning.

Når du opretter dig, betaler du for et medlemskort jf. vores prisliste. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du købe et nyt. Bliver dit medlemskort stjålet, skal du straks meddele det skriftligt til os, så vi kan spærre for køb på kortet. Du skal kunne dokumentere, at du har meldt det til os, hvis der senere opstår tvivl om, hvorvidt dit kort er blevet misbrugt, og du kan blive gjort ansvarlig for brug af medlemskortet frem til, at det er meddelt skriftligt til os. Prisen for et nyt medlemskort fremgår af vores prisliste. Hvis du glemmer dit medlemskort, kan du mod betaling af et gebyr træne alligevel. Gebyr fremgår af vores prisliste. Du skal afhente dit medlemskort i bemandingstiden. Se bemandingstiden for dit center under “Vores center”.

TIL- OG AFMELDING SAMT FREMMØDE TIL HOLD

Du kan til- og afmelde dig hold på vores hjemmeside eller i appen. Du kan maksimalt tilmelde dig 20 hold inden for tre uger. Er du forhindret i at komme til din holdreservation, skal du afmelde via hjemmeside eller app senest to timer før holdstart. Hvis du fremmøder dig på holdet mindre end 10 minutter før start, kan du miste din plads, da den kan blive tilbudt til et medlem, der står på venteliste. Du vil ikke modtage en bøde for manglende fremmøde, hvis du har fremmødt dig. Det er muligt at fremmøde helt indtil timens start. Fremmøde sker automatisk via centerets gates, når du scanner kortet for at komme ind. Du kan tidligst fremmøde via gates 2 timer før holdstart. Hvis du ikke afmelder eller fremmøder, bliver du opkrævet et gebyr for manglende fremmøde som det fremgår af vores prisliste. Hvis du står på venteliste og ikke fremmøder, men får plads på holdet ved holdstart, bliver du opkrævet gebyr for manglende fremmøde. Vi anbefaler dig at afmelde dig et hold, hvis du ikke har mulighed for at deltage – også hvis du står på venteliste. 

BETALING OG BETALINGSAFTALE:
Du skal betale månedligt for løbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af vores prisliste. Når du melder dig ind, betaler du kontingent fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskab samt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk korttrækning. Dit medlemskab og dine køb betales hver den 1. i hver måned.  

MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL 
Du kan benytte dit medlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af os. Dine køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Hvis du har en Anden Betaler, hæfter denne for dine køb på medlemskort, hvor du har brugt medlemskort som betaling.  

Har du oprettet et kort til en Træningsven, hæfter du som medlem for alle køb foretaget af denne. Alle køb på din Træningsvens kort bliver betalt den 1. i hver måned sammen med dit medlemskab og dine eventuelle køb. 

MANGLENDE BETALING 
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab, og eventuelle køb foretaget af dig og din Træningsven, til den aftalte tid, kan vi lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller bruge dit medlemskort som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående. Dette gælder også et eventuelt kort oprettet til en Træningsven.  

Vi forbeholder os ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af Fitness Valby og fremgår af vores prisliste. 

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB 
Du kan altid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse kan ske online på din personlige profil, ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til centeret. Din opsigelse er gældende fra den dag, vi modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra os. 

PAUSE

Du kan til enhver tid sætte dit medlemskab på pause mod betaling af et gebyr, som fremgår af vores prisliste. Pausen må maximalt have en varighed på 3 måneder ad gangen, og du må maximalt sætte dit medlemskab på pause 2 gange årligt. Oprettelse af pause sker ved henvendelse i centeret i vores bemandingstid eller via mail. 

UDELUKKELSE AF ET MEDLEM 
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan vi lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

DOPING
Du må ikke bruge, sælge eller overdrage dopingmidler, besidde dopingmidler med henblik på overdragelse til andre eller medvirke til at en anden person bruger doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos os. Al træning sker på eget ansvar.

VÆRDIGENSTANDE 
Vi anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. Vi er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.
Det er ikke tilladt at have personlige skabe, og du skal derfor tømme skabet, før du forlader centeret. Skabe, der ikke er tømt efter lukketid, vil blive klippet op og tømt. Skader heraf, f.eks. på hængelåse, erstattes ikke.

MEDLEMSINFORMATION
Vi udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online.

FORTRYDELSE AF KØB 
Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til centeret på e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har afhentet dit medlemskort og taget dit medlemskab i brug. Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb i vores automater.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER 
Vi kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet inden for løbende måned plus én måned, før ændringen træder i kraft, pr. e-mail og ved opslag i centeret. Vi kan lave uvæsentlige ændringer med to ugers varsel ved opslag i centeret. 

BETINGELSER FOR ”TRÆNINGSVEN”  

Med vores medlemskab til 400 kr./md. kan du oprette en Træningsven efter eget valg. Hvis du vil oprette, eller udskifte en Træningsven, koster det et gebyr jf. vores prisliste. Du hæfter for alle din Træningsvens køb (som skrevet under ”Medlemskort som betalingsmiddel”) samt evt. gebyr for manglende fremmøder på hold. Gebyret for at have tilknyttet en Træningsven er 0 kr. En Træningsven kan træne på lige fod med betalende medlemmer – dvs. i hele åbningstiden, og på alle hold. Medlemsbetingelser er også gældende for Træningsvennen. 

Ønsker du at udskifte din Træningsven med en anden person, kan du gøre det i centeret eller ved at sende en mail til os.