facebook-domain-verification=tvadxg0tq9jbn8odzrvvkbftot4sc1

GENERELT
Når du opretter dit medlemskab hos Fitness Valby, accepterer du vores medlemsbetingelser, Husets Regler,  Datapolitik, og at vi må sende ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.

VARIGHED AF MEDLEMSKAB
Dit medlemskab er løbende og fortsætter indtil du opsiger det.  

MEDLEMSKAB
Ved oprettelse af medlemskab, skal du oplyse dit navn, fødselsdag, e-mail, telefonnummer og dine betalingsoplysninger. Det er dit ansvar, at vi til enhver tid har dine korrekte kontaktoplysninger. Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem.

MEDLEMS-APP OG ANVENDELSE 
Du får adgang til centeret via vores medlems-app. Dit medlemskab og medlems-app er personligt og misbrug medfører et gebyr jf. vores  prisliste samt bortvisning.

Bliver din mobil stjålet, så en anden kan benytte app’en til at få adgang, skal du straks meddele det skriftligt til Fitness Valby, så vi kan spærre for køb. Du skal kunne dokumentere, at du har meddelt det til os, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt din adgang er blevet misbrugt. Du kan blive gjort ansvarlig for misbrug af din adgang frem til, det er meddelt skriftligt, at den er stjålet. 

Hvis du glemmer din mobil, kan du, mod betaling af et gebyr, komme ind at træne (kun i bemandingstid). Gebyret fremgår af gældende prisliste.

Du må træne i centerets åbningstid. Ophold i centeret udenfor åbningstid betragtes som misbrug af medlemskab og medfører et gebyr jf. vores prisliste

TIL- OG AFMELDING SAMT FREMMØDE TIL HOLD

Du kan til- og afmelde dig hold på vores hjemmeside eller i appen. Du kan maksimalt tilmelde dig 20 hold inden for tre uger. Hvis du har plads på et hold, du alligevel ikke ønsker at deltage på, skal du framelde dig senest to timer inden holdstart. Hvis du ikke framelder dig senest to timer før holdstart, får du et gebyr for manglende fremmøde, som fremgår af vores prislisteHvis du står på venteliste og ikke fremmøder, men får plads på holdet ved holdstart, bliver du opkrævet gebyr for manglende fremmøde. Vi anbefaler dig at afmelde dig et hold, hvis du ikke har mulighed for at deltage – også hvis du står på venteliste. 

Du fremmødes automatisk, når du åbner gaten med din mobil via vores medlems-app. Fremmøder du senere end 10 minutter før holdstart, kan du miste din plads, da den kan blive tilbudt til et medlem, der står på venteliste. Du vil ikke modtage en bøde for manglende fremmøde, hvis du har fremmødt dig. Det er muligt at fremmøde helt indtil timens start. Fremmøder du efter holdstart, pålægges du et gebyr for manglende fremmøde. Du kan tidligst fremmøde dig to timer før holdstart. Er du tilmeldt flere hold i træk, gælder de to timer for hvert individuelt hold. 

BETALING OG BETALINGSAFTALE:
Du skal betale månedligt for løbende medlemskab samt et administrationsgebyr, som fremgår af vores prisliste. Når du melder dig ind, betaler du oprettelse samt kontingent fra indmeldelsesdagen og frem til slutningen af indeværende måned. Derefter betales dit medlemskab samt de køb, du foretager i centeret, ved automatisk korttrækning eller via mobilepay. Dit medlemskab og dine køb betales hver den 1. i hver måned.  

APP’EN SOM BETALINGSMIDDEL 
Du kan benytte dit medlems-app som betalingsmiddel i Fitness Valby, herunder til køb af produkter i automater. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af os. Dine køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Hvis du har en Anden Betaler, hæfter denne for dine køb på medlemskort, hvor du har brugt medlemskort som betaling.  

Har du oprettet en Træningsven, hæfter du for alle køb foretaget af denne. Alle køb på din Træningsvens kort bliver betalt den 1. i hver måned sammen med dit medlemskab og dine eventuelle køb. 

MANGLENDE BETALING 
Hvis vi ikke modtager betaling for dit medlemskab, og eventuelle køb foretaget af dig og din Træningsven, til den aftalte tid, kan vi lukke for dit medlemskab og opkræve alle udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne eller bruge din medlems-app som betalingsmiddel, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående. Dette gælder også et eventuelt kort oprettet til en Træningsven.  

Vi forbeholder os ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af Fitness Valby og fremgår af vores prisliste. 

OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB 
Du kan altid opsige dit medlemskab med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse kan ske via app’en på din personlige profil, ved personlig henvendelse i centeret eller via e-mail til centeret. Din opsigelse er gældende fra den dag, vi modtager den, og du har modtaget en kvittering på din opsigelse fra os. Vi opfordrer dig til at gemme denne kvittering. Hvis der opstår tvivl om hvorvidt du har opsagt dit medlemskab rettidigt, skal du kunne dokumentere din opsigelse. 

PAUSE

Du kan til enhver tid sætte dit medlemskab på pause mod betaling af et gebyr, som fremgår af vores prisliste. Pausen må minimum 1 måned og maksimum 3 måneders varighed ad gangen, og du må maksimalt sætte dit medlemskab på pause 2 gange årligt. Oprettelse af pause sker ved henvendelse til centeret i bemandingstiden eller via din medlems-app. 

UDELUKKELSE AF ET MEDLEM 
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller personalets anvisninger, kan vi lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning.

DOPING
Du må ikke bruge, sælge eller overdrage dopingmidler, besidde dopingmidler med henblik på overdragelse til andre eller medvirke til at en anden person bruger doping. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 
Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos os. Al træning sker på eget ansvar.

VÆRDIGENSTANDE 
Vi anbefaler, at du opbevarer alle dine værdigenstande i et aflåst skab undertræning. Vi er ikke ansvarlig for tab på grund af tyveri eller tingskade.
Det er ikke tilladt at have personlige skabe, og du skal derfor tømme skabet, før du forlader centeret. Skabe, der ikke er tømt efter lukketid, vil blive klippet op og tømt. Skader heraf, f.eks. på hængelåse, erstattes ikke.

MEDLEMSINFORMATION
Vi udsender løbende mails og SMS’er med relevant information omkring dit medlemskab. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller online.

FORTRYDELSE AF KØB 
Når du køber dit medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, dit medlemskab blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til centeret på e-mail. Fortrydelsesretten bortfalder, når du har taget dit medlemskab i brug. Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb i vores automater.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER 
Vi kan ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisliste. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser, vil blive varslet inden for løbende måned plus én måned, før ændringen træder i kraft, pr. e-mail og evt. ved opslag i centeret. Vi kan lave uvæsentlige ændringer med to ugers varsel ved opslag i centeret. 

BETINGELSER FOR ”TRÆNINGSVEN”  

Med vores medlemskab til 400 kr./md. (eller 600 kr. inkl. HOT) kan du oprette en Træningsven efter eget valg. Hvis du vil udskifte en Træningsven, koster det et gebyr jf. vores prisliste. Du hæfter for alle din Træningsvens køb (som skrevet under “App’en som betalingsmiddel”) samt evt. gebyr for manglende fremmøder på hold. En Træningsven kan træne på lige vilkår som betalende medlemmer – dvs. i hele åbningstiden, og på alle hold. Medlemsbetingelser er også gældende for Træningsvennen. 

Ønsker du at udskifte din Træningsven med en anden person, kan du gøre det ved personlig henvendelse i centeret eller ved at sende en mail til os. Det koster et gebyr, hver gang du skifter Træningsven. Hvis du selv vil skifte fra at være betalende medlem til at blive Træningsven til en anden, kan du skifte med et varsel på løbende måned plus en måned.